پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Sunday, January 19, 2020

 

سیدهادی درودی

darrudi@ShoraNeyshabur.ir

(+98)43222555

 مشخصات

 

                                                                                                   رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور

 

احمد همت آبادی

hematabadi@ShoraNeyshabur.ir

(+98)5143222555

مشخصات


            


 

احمد همت آبادی

a.hematabadi@ShoraNeyshabur.ir

(+98)43222555

 مشخصات

 

 منشی شورای اسلامی شهر نیشابور و رییس کمیسیون حمل و نقل, خدمات و محیط زیست


 

محمد کاظم صادقی

sadeghi@ShoraNeyshabur.ir

+(98)43222555

 مشخصات

 

     نایب رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور و رییس        کمیسیون امور مالی, برنامه و بودجه


 

رضا مهرداد

mehrdad@ShoraNeyshabur.ir

+(98)43222555

مشخصات

 

 نماینده شورای شهر در شورای شهرستان نیشابور


 

مجتبی باری

bari@ShoraNeyshabur.ir

(+98)43222555

 مشخصات

 

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیشابور و نماینده شورا در شورای شهرستان


 

هادی ترقی

taraghi@ShoraNeyshabur.ir

(+98)43222555


 مشخصات

 

رییس کمیسیون امور فنی و عمران شهری شورای اسلامی شهر نیشابور


 

محمدحسن زرندی

zarandi@ShoraNeyshabur.ir

(+98)43222555

  مشخصات

 

خزانه دار شورای اسلامی شهر نیشابور و رییس  کمیسیون جذب مشارکت های اقتصادی و گردشگری

                                                                                                                                           

 

علی اکبر شکیبا

shakiba@ShoraNeyshabur.ir

(+98)43222555

   مشخصات

 

رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر نیشابور

 

5.3.5.0
V5.3.5.0